Типове продукти


ПартньориДържавата ще избегне евросанкции само ако развали сделките за замени на гори или изиска доплащане до пазарните цени.

27.10.2011

  Източник: www.bulgaria.panda.org
 

 

София, 27октомври 2011 г. – По повод изявления на земеделския министър Мирослав Найденов, че България рискува глоба от 2 до 8 млрд. евро за замените на гори, направени от предишното правителство, коалицията от неправителствени организации и граждански групи „За да остане природа в България” уточнява:

 

 

 

 

В момента тече официално разследване на Европейската комисиясрещу Българиязаради замените на гори от 2007 г. насам. То ще приключи с решение дали заменките са нерегламентирана държавна помощ, както става ясно отобявлението от 16 септември2011 г. в Официален вестник на ЕС, припомнят природозащитниците.

 

Ако Европейската комисия реши, че замените на гори в България са нерегламентирана държавна помощ, държавата няма да бъде глобена автоматично, а вместо това правителството ще бъде задължено да си върнепомощтас т. нар. “решение за възстановяване” на ЕК. Съгласно закона министърът на финансите изисква от министъра на земеделието да събере обратно раздаденото,заеднос лихвитеот облагодетелствалите се лица, посочват от коалицията „За да остане природа в България”. 

 

Това означава илиземеделският министър да отмени сключените сделки за заменина гори,или да изиска доплащане от фирмите и хората, получили държавни гори,в размер на разликата между пазарната цена в момента на замяната и административната цена, покоято са били оценени парцелите.

 

Природозащитниците припомнят, че замените на гори са държавна помощ, защото наредбата за оценка на горите, по която е извършена оценката на имотите, не е отразила в достатъчна степен свободния пазар на земи и гори, търсенето и предлагането на имоти. Замените са държавна помощ, независимо дали при осъществяването им има или няма престъпни действия.

 

Природозащитниците считат, че тъй като по силата на конституцията европейското законодателство е част от вътрешното право, ако заменките представляват държавна помощ, забранена от европейското законодателство, те са сключени в противоречие на закона по смисъла на чл. 26 от Закона за задълженията и договорите и са нищожни. С други думи, заменките се считат от закона за неизвършени, а заменените гори продължават да бъдат държавна собственост.

 

Всичко, което държавата трябва да направи, е да приложи чл.14 от Закона за държавната помощ и чл.14 от Регламент 659/1999. Това по никакъв начин няма да наруши правата на частните собственици, защото те никога не са придобивали такива.

 

Природозащитниците подчертават, че предприемането на тези стъпки се изисква както от европейското, така и от българското право и е отговорност на правителството и по-специално на министър Мирослав Найденов. Само ако той не изпълни това си задължение, Европейската комисия ще наложи глоба на България.

 

Въпреки че процедурата, започната от Европейската комисия засега касае само заменените гори, замените на земеделски земи са също толкова порочни и непазарни, колкото и замените на гори.

 

Още миналата година природозащитниците изпратиха на премиера Бойко Борисов поредица от стъпки, които може да предприеме по казуса със замените на гори:

 

- За заменените гори, за които не е завършена процедура по промяна предназначението на имота и горите не са в регулация, с допълнение към Закона за горите да се забрани завинаги възможност за застрояване. (Това беше направено с новия Закон за горите, приет тази година.)

 

- За онези имоти, за които е вече променено предназначението, но не са застроени, с изменение на Закона за устройство на територията да се забрани застрояването, като се допусне единствено да могат да се използват за зелени зони в населените места и селищни образувания.

 

- За онези имоти, за които е заменено предназначението и при които е започнало строителство, да започне процедура за възстановяване на помощта по реда на Закона за държавните помощи и Регламент 659/1999.

 

Коалиция „За да остане природа в България” припомня, че подобни прости действия могат да се предприемат и за заменените земеделски земи.

 

Повече информация от Еврокомисията:

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2007:272:0004:0017:BG:PDF (на български);

 

http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/07/1609&format=PDF&aged=1&language=EN&guiLanguage=en(на английски);

 

http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/09/316&format=PDF&aged=1&language=EN&guiLanguage=en